نقش قبیله بنی عبد الاشهل؛ و چهار منبع کهن در سیره نگاری دو مقاله
40 بازدید
محل نشر: مجله کتاب ماه و جغرافیا ویژه سیره نبوی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی