نقش آل مظفر در تمدن اسلامی
60 بازدید
محل نشر: تاریخ در آینه پژوهش فصل نامه علمی تخصصی1390سال هشتم ، شماره دوم تابستان
نقش: مصحح
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله به همت دانشجوی تهمینه رئیس السادات و همکاری و راهنمای استادیار دانشگاه فردوسی و اینجانب نگارش یافته است . نقش حاکمان آل مظفر (718 - 795) برمناطق فارس ، یزد ، عراق و کرمان حکومت داشتند . به فضای فرهنگی و تمدنی این حاکمان و علم و دانش در قرن هشتم در منطقه حاکمیت آل مظفر، رابطه آنان با خلفیه عباسی، ساخت بناهای مذهبی و نتیجه گیری پرداخته است