بنی سهم (از تیره های قریش)
32 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقالهبه تیره بنی سهم از قریش پرداخته شده و نقش این قبیله در صدر اسلام بیان شده است و این مقاله در دائره المعارف قرآن کریم جلد ششم به سال 1386 بوستان کتاب چاپ شده است