مغازی موسی بن عقبه(د140) پیشگام در سیره نگاری(1)
36 بازدید
محل نشر: تاریخ در آینه پژوهش فصل نامه علمی تخصصی 1381 ، شماره 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/07/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به شخصیت موسی بن عقبه و خاندان واستاد و شاگردان او پرداخته شده است نقش اودر تدوین سیره در مدینه بیان شده است