آلبوم من ◂ بااستاد جعفریان در گارگاه پرده بافی کعبه