نقش زنان در عصر نبوی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء(س)حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1386
در این پایان بهجایگاه محوری زنان در صدر عصر نبوی پرداخته شده است وزنانی که با حضرت بیعت کرده اندبه اجمال به شرح حال آنان پرداخته شده است