نقش علویان طبرستان در گسترش تشیع
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرک علمی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : امانی
در این پایان نامه به نقش علویان طبرستان در مبارزه با حاکمان و وابستگان دولت عباسی و همچنین نقش دولتهای مستق و نیمه مستقل در ایران آن عصر سخن به میان آمده است