تشیع در عصر و قلمرو سربداران
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : علی ظفر حسینی
در این پایان نامه به نقش سر برداران وحاکمان مذهبی و سیاسی پرداخته شده است ونقش روحانیت در برخوردباحاکمان چگونه بوده است