نقش آل بویه در پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سید مهدی سجادی
به نقش آل بویه و حاکمان آن در گسترش فرهنگ وتمدن اسلامی اشاره شده است