شخصیت و عملکرد کارگزاران حکومت پیامبر (ص )
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : طالب حسین حسینی
در این پایان نامه به شخصیت کارگزاران در حکومت نبوی پرداخته شده است وشرح حالی از آن آورده شده ، هم چنین شاخصه های و معیاری های کارگزار بیان شده است