تحلیلی بر قیام حسین بن علی مشهور به شهید فخ
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : وصی حیدر
بهشخصیت حسین بن علی شهیدفخ در مبارزه باحاکمان عباسی و تصرف شهر مدینه ودرگیری در فخ مکه وسخنان امام کاظم در باره ایشان