شرایط فرهنگی عصر امام رضا (ع) و نقش و اقدامات امام در این زمینه
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : جعفر حسنی
به وضعیت فرهنگی و تمدن عصر آن امام همام پرداخته شده است مناظرات علمی آن حضرت با فرق و ادیان مختلف پرداخته شده است