بررسی شخصیت کارگزاران حضرت علی ع) در مقایسه باکارگزاران معاویه
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
نام استاد/نام دانشجو : محمداسماعیل رحمانی درحال تدوین
در این پایان نامه قرار است مقایسهای میان شخصیت های کارگزار درزمان حضرت علی ( ع) و معاویه قرار گیرد .معیار های کارگزاران چیست و بر چه مبنایی انتخاب می شوند و ...