تاریخ حمدانیان موصل و نقش آنان در گسترش تشیع
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
نام استاد/نام دانشجو : علی جوادی در حال تدوین
به نقش حمدانیان و حاکمان آن در منطقه پرداخته خواهدشد و ارتباط آنان با حومت های دیگر چگونه بوده است