تبین تاریخی شکوه ها امام علی (ع)
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمد ابراهیم باقری
شکایت های امام علی ع از مردم عصر خود وکوتاهی های که در مردم انجام دادند موردبررسی قرار گرفته است