نقد و بررسی شخصیت وعملکرد مامون
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمداکبر فاضلی
شخصیت مامون و عملکردآن درعصر امام رضا (ع) موردبررسی قرار گرفته است