کوفه از آغاز تاانقراض امویان
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سید نفیس حیدر نقوی
کوفه از نظر جغرافیای و پیدایش آن ، و ساختارقبیلگی در ابتدای تاسیس ونقش این مردم شهر در حوادث ون حلهها و فرقه ها