ماهیت علل و پیامدهای قیام یحیی بن زید
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سید ناصر حسینی
به شخصیت زید یحیی وعلت قیام یحیی بن زید در زمان حاکمیت امویان پرداخته شده است