نقش سادات در گسترش تشیع در افغانستاناز آغاز تا قرن نهم
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : سیدغضفر محمودی
نقش ساداتدر گسترش تشیع در افعانستانامروزی موردبررسی قرار گرفته است و تاقرن دوازدهم افغانستان جزیی از خاک ایران اسلامی بوده است