نقش زمان و مکان در سیره اقتصادی اهل بیت علیهم السلام
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد انور حسینی
در این پایان نامه به محور اقتصادی و نقش اقتصاد در جامعه اسلامی و نیز سیره امامام معصوم در اقتصادچگونه بوده است موردبررسی قرار گرفته است