بنی امیه و سب امیر المومنین علیهالسلام (زمینه ها و باز تاب ها)
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : حسین داد صداقت
به عوامل و زمینه های که از پیش قبل از حاکمیت سفیانیان بهوجود آمده پرداخته شده است