نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان اهل سنت(در قرن اخیر)در باره شخصیت عثمان بن عفان
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : موسی محمد رحیمی
دیده گاههای بزرگاناهل سنت در باره عثمان بن عفان خلیفه سوم و نقش صحابه ودرگیری صحابه باخلیفه و نقش معاویه بیان شده است