بررسی روابط دولتهای شیعی قرن سوم و چهارم هجری
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمد زکریاسعیدی
نقش دولت های شیعی در ایران و یمن و عراق و آل بویه با فاطمیان و حمدانیان و راوبط آنان باحاکمیت آل بویه از جنبه های مختلف موردب ررسی قرار گرفته است