سیره امام موسیبن جعفر(ع) وامام رضا(ع)دربرخوردبا هارون ومامون
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء(س)حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : صدیقه قصاب ساروی
راهنما این پایان نامه دکتر سید محمدشفیعی مازندرانی و مشاور آن خانم طیبه توکلی بودند که اشکالاتی بر پایان نامه گرفته شد که قرار شد اصلاح شود.