تاریخ تشیع درهراـ از آغاز تاظهور صفویه
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (بلوار امین)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : موحدی
در این پایان نامه به نقش تمدنی هرات در گسترش تشیع وعلماء و دانشمندان آن دیار اعم از فقیهان ، محدثان ، شاعران ، صنعتگران و ... پرداخته است. راهنمای این پایان نامه دانشجوی دکتری آقای سید علیرضاعالمی و مشاور آن آقای حجةالاسلام دکتر محمدقاسم احمدی بر عهده داشتند.