نظریة الامساک عما شجر بین الصحابه (جذورهاالتاریخیه، ادلتها، اثرها فی التاریخ
47 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : حاتم البخاتی
استاد راهنما حسین عبدالمحمدی ، مشاور اول عزت الله مولایی نیا، مشاوردوم محمد رضا جباری داوران دکتر صفری، ناصری ، مرادی نسب