الفتوحات الامویة فی المیزان
48 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : فلاح المنصوری
راهنما منتظری مقدم ، مشاور اول صفری ، مشاور دوم عبدالمحمدی داوران دشتی ، یوسفی غروی ، مرادی نسب