جایگاه اهل بیت (ع) در میاندانشمندان اهل سنت افغانستان در سده اخیر
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : محمد باقر احمدی
استاد راهنما دکتر عبدالمجید ناصری داور مرادی نسب