سیرة پیامبر اسلام (ص) در برخورد با سنت های جاهلی دردوران حکومت اسلامی در مدینه
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : علی نامنی
راهما آقایان رمضان محمدی ، مشاور حمید مطهری